Svensk ciderhistoria

Visste du att vi i Sverige har tillverkat och druckit cider genom historien ända fram till 1600-talet? Överraskande fann vi detta i den förstudie om svensk cidermakningshistoria vi genomfört 2016-2017. En historia som vi hoppas ska intressera ciderdrickare och stärka den allt större skaran av producenter av hantverkscider i Sverige. Den gamla svenska cidertraditionen kan även inspirera nya cidertyper.

Med cider menar vi här alkoholfermenterad fruktdryck.

Äpplen har funnits i Sverige och använts av människan i åtminstone 5000 år. Arkeologiska fynd av äpple finns från stenåldern, genom bronsålder, järnålder och vikingatid. Texter från kloster och landskapslagar under 1100- och 1200-tal vittnar om äppelodling.

Cider nämns som dryck på ett kungligt kalas i 1300-talets Erikskrönika under namnet ”must”. Under 1500- och 1600-talen omtalas must i flera skriftliga källor, där det poängteras att must är en alkoholhaltig dryck (det vi idag kallar cider). Det finns även beskrivningar av själva tillverkningen. Men sedan verkar bruket av äpplen till fermenterad dryck minska och kanske även upphöra.

Under 1700-talet beklagar sig Carl von Linné och andra vetenskapsmän över att äpplen inte används till cider. I kokböcker från 1700- och 1800-talen finns dock flera recept på tillverkning av cider av både äpple och päron.

Tyvärr saknas bevis som styrker cidertillverkning hos allmogen under 1800-talet. Vidare forskning inom området behövs.

Förstudien som utfördes 2016-2017 finansierades av Jordbruksverket och EU.

Läs mer i någon av dokumenten nedan!

Informationsfolder om svensk ciderhistoria

Kortfattad rapport om svensk ciderhistoria

Instruktioner för tillverkning av svensk cider från år 1550 till 1840

Artikel om svensk ciderhistoria på engelska hos Burum Collective

Spritmuseum skriver om svensk ciderhistoria